x

Soner Zorba

Dortmund 2021
x

Sinan Yildirim

Dortmund 2021
x

Patrick Sobotzik

Dortmund 2021
x

Konstantinos Papadopoulos

Dortmund 2021
x

Jonathan Merten

Dortmund 2021
x

Steve Mekelburg

Dortmund 2021
x

Max Granzow

Dortmund 2021
x

Kevin Domagalski

Dortmund 2021
x

Erik de Boer

Dortmund 2021
x

Marco Boccadifuoco

Dortmund 2021